Advertisement

飛渡外環綫車站

飛渡外環綫各站
行經路段 順時針方向↓ 車站名稱 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期 備註
貫城綫 Stndot.png 大灝灣 Tai Ho Bay THB 1 4 貫城綫 2018年1月27日 循環點
Stndot.png 蝙洞西 Batcave West BAW 1 2 第一綫
張底綫 Stndot.png 天立 Tin Lap TIL 1 4
Stndot.png 勞斯 Rose ROS 1 2
Stndot.png 達卡 Dat Ka DAK 1 4 深卡綫 湖海綫 新手特快 東西綫
Stndot.png 健波 Kin Ball KIB 1 2
Stndot.png 維尼 Winnie WIN 1 2
Stndot.png 祈心 Kei Shum KES 1 2
Stndot.png 高怡里 Ko Yi Lane KYL 1 2
Stndot.png 張底 Cheung Dai CHD 1 4
Stndot.png 怡灣 Bay Shree BAS 3 2 環海綫 湖海綫 沒有服務
Stndot.png 政逸 Ching Yat CHY 環海綫 越海綫 沒有服務
環海綫 Stndot.png 雲妮 Renee REN 4 1 2020年3月14日 沒有服務
Stndot.png 芬妮島 Fanny Island FAI 2 1 沒有服務
越海綫 Stndot.png 深卡城 Shimakaze City SHC 12 11 樂園綫 深卡綫 2017年10月4日
Stndot.png 沙草灣 Savanna Bay SAB 2 3 深卡綫 2020年3月14日
Stndot.png 荒島 Arashima ARA 1 4 北陸綫
北陸綫 Stndot.png 地名 Ji Na JIN 1 2
Stndot.png 利良 Lee Leung LEL 3 4 南北綫快速 2019年11月9日
Stndot.png 吳辰 Engson ENG 3 4 南北綫快速
臨空綫 Stndot.png 機場工地
Airport Construction Site
AIR 5 6 南北綫快速 2020年3月14日
Stndot.png 整備場
Airport Maintenance Area
AMA 1 2
Stndot.png 臨空城 Rinku Town RKT 1 2
Stndot.png 臨空公園 Rinku Park RKP 1 2
中央綫 Stndot.png 欽敬半島 Yam King Peninsula YKP 3 2 臨空綫 都市綫 2018年1月27日
Stndot.png 幽澳 Tranquil Cove TRC 1 4 東西綫
Stndot.png 歌劇院 Opera House OPH 3 4 第一綫 2017年6月3日
Stndot.png 本生 Benson BEN 1 2 2018年4月1日
Stndot.png 雪琳 Suet Lam SUL 1 2 貫城綫 雪城綫 2018年1月27日
Stndot.png 市中心 Central CEN 3 4 南北綫 貫城綫 2017年4月6日
Stndot.png 大灝灣 Tai Ho Bay THB 1 4 貫城綫 2018年1月27日 循環點
行經路段 ↑逆時針方向 車站名稱 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期 備註
備註
  • :飛渡外環綫獨立路段。
  • 因渡線問題,飛渡外環綫不停小傲角站
除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。